Login Form

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Choose Language

   ትግርኛ     Eng

   

Google Maps

Latest News

ፅሬት ትምህርቲ

          ካብ መሰከረም 3 ክሳብ 4/1/2008 ዓ/ም ኣብ ዝተሳለጠ ኮንፈረንስ ት/ቲ ከተማ ማይጨው ካብ ኣመራርሓ ኣካላት፣ ስትሪንግ ኮሚቴ ፣ናይ ቀበሌ ስራሕ መካየድቲ ፣ዝተፈላለያ ውዳበታት፣ሓፋሽ ማሕበራት ርእሰመማህራንን ሱፐርቫይዘራትን ዝተሳተፉ እንትኾኑ እቲ መድረኸ ዝመርሑ ዝነበሩ ከንቲባ ከተማ ማይጨው ኣይተ ተስፋይ ኪዳኑ ከም ዝበልዎ ” ኣብ ግንባር ት/ቲ ክነረጋግፆ ንደልዮ ለውጢ ዕቤት ኣብ ፍትሓወነቱ፣ኣብ ፅሬቱ፣ኣብ ሽፋኑ ፣ኣብ ውፅኢት ተምሃሮን ክነረጋግፆ ንደልዮ ለውጢ ዕቤት ብብደረጅኡ ዘለዋ ውዳበታት ሓይሊ ናይቲ ለውጢ እየን “ ክብሉ ገሊፆም፡፡

                

Read more ...